Tot Ons Genoegen Rijswijk

BELANGRIJK OM TE WETEN

Met het oprichten of het wijzigen van een bouwsel mag niet eerder begonnen worden dan nadat van de bouwcommissie een voor akkoord ondertekende aanvraag is ontvangen. Wijzigingen aan buiten-wanden moeten eveneens naar de bouwcommissie worden gezonden ter completering van het archief.

Indien niet volgens de goedgekeurde tekening wordt of is gebouwd, moet het bouwsel alsnog dienovereenkomstig worden aangepast binnen een termijn van 4 (vier) weken.

Bouwsels, welke worden opgericht of gewijzigd, zonder dat genoemde toestem-ming is verstrekt, zullen moeten worden verwijderd c.q. in de oude staat worden hersteld, binnen 14 (veertien) dagen, nadat door het bestuur bij aangetekend schrijven aan het lid van de tuin daarvan kennis is gegeven.

Bouwsels welke worden opgericht, maar niet als zodanig zijn toegestaan volgens artikel 1 lid 1 zullen moeten worden verwijderd, binnen 14 (veertien) dagen, nadat door het bestuur bij aangetekend schrijven aan het lid van de tuin daarvan kennis is gegeven.

U kunt een formulier voor de aanvraag van een bouwsel downloaden via deze link:
Aanvraag bouwvergunning TOG

Een aanvraag dient voorzien te zijn van een plattegrond van de tuin met daarin de maten ingetekend. Voor, zij boven en achter aanzicht van het bouwsel inclusief maten en hoogte ingetekend.
Voor een uitgebreid overzicht verwijs ik u naar de regelementen en statuten van ons volkstuinvereniging Tot Ons Genoegen.

Een aanvraag die niet voorzien is van de juiste tekeningen en maatvoeringen zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

Let op: Voor een tuinhuis, kas en of berging is ook nog een aparte vergunning nodig. Voor deze laatst genoemde vergunning dient er leges te worden betaald.

Ik wil u er graag op wijzen dat de aanvraag, vragen en of opmerkingen die u voor de bouwcommissie heeft, via de brievenbus of ondergenoemd mailadres kan worden gedaan.

bouw@togrijswijk.nl

Binnen 14 dagen krijgt u terugkoppeling van de bouwcommissie.